Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Sagu cu sediul in localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu,ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

  • Terenul extravilan neîmprejmuit în suprafață de 38.985 mp, înscris în CF 308216 Șagu, având categoria de folosință ”terenuri cu ape și ape cu stuf – ape stătătoare”;

  • Terenul extravilan neîmprejmuit în suprafață de 10.789 mp, înscris în CF 308277 Șagu, având categoria de folosință ”pășune”;

Terenurile sunt amplasate in comuna Sagu, sat Firiteaz si aparțin domeniului privat al comunei Șagu, conform HCL Comuna Sagu nr 15/30.01.2023 si temeiul legal: OUG 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul autorității contractante, Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

– Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu, Comuna Șagu, loc. Șagu nr. 219, jud. Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

150 lei/exemplar, suma se achită în numerar la casieria autorității contractante sau prin ordin de plată în contul RO26TREZ02121180250XXXXX deschis la Trezoreria Arad, cod fiscal 3519585.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04.2023, ora 9.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2023, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Sagu, loc. Șagu, nr. 219, jud. Arad, compartimentul Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

– într-un singur exemplar original, în plic sigilat și închis

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

04.05.2023 ora 10.00, Comuna Șagu, loc. Șagu, nr. 219, jud. Arad, sala de sedinta.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Arad, situat în loc. Arad, Bd. Vasile Milea nr. 2, jud. Arad, telefon:0374491086, fax:0257251700, email:jd-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.03.2023

detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional superior

NR. 1275/14.03.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional superior, respectiv arhivar II, a personalului contractual încadrat pe perioadă nedeterminată, din Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei Comunei Șagu, județul Arad, organizat în data de 27.03.2023

Arhivar – Compartiment Administrativ – Primăria Comunei Șagu

Nr. crt.

Nr. dosar/data

Admis/Respins

Motivul respingerii

1.

1185/10.03.2023

Admis

Preşedinte:

Megyes Mariana-Emilia

Membri:

Silaghi Daniela-Jenica

Mariș Silviu Daniel

Întocmit: Buza Cristina – secretar comisie

Afişat azi 14.03.2023, ora 16:00

detalii

Anunț – înscriere în audiență la Avocatul Poporului

Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau  prin actele administrative ale regiilor autonome.

Audiențele se acordă de personalul de specialitate, la

Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Timișoara

B-dul Revoluției 1989 nr.17 (clădirea Consiliului Județean Timiș),

municipiul Timișoara, jud.Timiş, Tel./fax: 0256.220.321,

sau pe adresa de email avptimis@avp.ro

detalii

Anunț – organizare probă interviu pentru examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv arhivar II, personal contractual încadrat pe perioadă nedeterminată

Nr. 969/07.03.2023

ANUNȚ

În baza prevederilor Hotărârii de Guvern 1336/2022, PRIMĂRIA COMUNEI ȘAGU organizează în data de 27.03.2023 – proba interviu, pentru examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv arhivar II, personal contractual încadrat pe perioadă nedeterminată, astfel:

detalii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support