STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI ȘAGU, JUDEŢUL ARAD, PENTRU PERIOADA 2014-2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

A COMUNEI ȘAGU, JUDEŢUL ARAD,

PENTRU PERIOADA 2014-2020

 

-SUMAR EXECUTIV-

2014
Comuna Șagu
Județul Arad
Primăria comunei

Șagu

Planificarea strategică a dezvoltării comunei Șagu pe orizontul de timp 2014-2020  reprezintă dovada devotamentului și dedicării administrației publice locale. Orice comunitate ce aspiră spre prosperitate trebuie să își definească obiectivele viitoare de dezvoltare și să canalizeze toate eforturile în vederea atingerii acestora.

Strategia de dezvoltare locală reprezintă un document de referință atunci când vine vorba de conturarea unui viitor care să garanteze membrilor comunității îmbunătățirea condițiilor de locuire, sporirea prosperității și creșterea nivelului de satisfacție a locuitorilor vizavi de imaginea propriei comunități.

Prin Strategia de dezvoltare a comunei Șagu, ne propunem să menținem apropierea față de membrii comunității, prin crearea unei sinergii de forțe care să fie direcționate spre dezvoltarea sustenabilă a comunei, prin:

„Transformarea comunei Șagu în spațiu logistic pentru investitorii din județ și modernizarea integrată a acesteia, atât pentru întâmpinarea cerințelor antreprenorilor cât și prin crearea confortului adecvat pentru comunitatea locală”

Obiectivul central poate fi realizat prin prioritizarea atingerii unor obiective strategice, cum ar fi: extinderea și modernizarea infrastructurii strategice a comunei pentru o dezvoltare integrată, dezvoltarea unui mediu economic local dinamic și competitiv, dezvoltarea capacității administrative prin îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite.

Administrația locală trebuie să aibă o viziune asupra intențiilor de dezvoltare viitoare ale comunității, viziune susținută și promovată de toți membrii comunității. În acest sens, participarea și opinia dumneavoastră sunt deosebit de importante contribuind astfel la realizarea justă și sustenabilă a viziunii, a obiectivelor strategice și a direcțiilor sectoriale de dezvoltare ale comunei.

Stabilirea relevanței obiectivelor, programelor și proiectelor propuse pentru comună și includerea direcțiilor stabilite ca fiind prioritare în etapa de consultare publică a comunității, reprezintă un proces consensual cu privire la viitorul comunei Șagu.

 

CONCLUZIILE ANALIZEI SOCIO-ECONOMICE A SITUAȚIEI EXISTENTE ÎN COMUNA ȘAGU

Poziționarea comunei Șagu în apropierea a două centre economice și culturale importante (Arad și Timisoara) îi conferă acesteia un important potențial de dezvoltare, mai ales în condițiile asigurării unui acces facil agenților economici.

O resursă importantă a comunei sunt solurile, cu o fertilitate bună pentru agricultură, dar fară resurse naturale ale subsolului.

Analiza cadrului natural al comunei Șagu evidențiază o serie de aspecte importante privind potențialul de dezvoltare al comunei, precum și necesitatea identificării de noi soluții pentru valorificarea oportunităților identificate.

DEMOGRAFIE

Principalii indicatori demografici ai comunei scot în evidență probleme importante legate atât de scăderea efectivului populației, cât și de îmbătrânirea demografică.

Dacă scăderea populaţiei nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluţia structurii pe vârste este îngrijorătoare, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piaţa muncii.

ECONOMIE

Comuna Șagu dispune de o suprafață însemnată de teren agricol. Din păcate aceasta este destul de fărâmițată în exploatații agricole de mici dimensiuni.

Zona are potențial ridicat pentru dezvoltarea agriculturii, iar locuitorii încep să se asocieze în vederea creării de exploatații agricole de dimensiuni medii și mari. O atenție deosebită a administrației locale trebuie acordată pentru aplicarea unor măsuri care să vină în sprijinul potențialilor investitori.

INFRASTRUCTURĂ

Planificarea strategică a comunei Șagu pentru următoarea perioadă de programare trebuie să aibă în vedere ca prioritate racordarea comunei la rețeaua națională de gaze naturale.

Această investiție trebuie văzută ca o necesitate de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare a comunei Șagu și ca o garanție pentru dezvoltarea din punct de vedere economico-social a comunei: racordarea la rețeaua de alimentare cu gaze naturale contribuie la sporirea confortului locuirii, crește atractivitatea localităților ca și destinație rezidențială pentru locuitorii din municipiul Arad, stârnește interesul investitorilor pentru zonă, crește nivelul de dotare edilitară a zonelor industriale și implicit contribuie la diversificarea activităților desfășurate în cadrul acestora.

Infrastructura de furnizare a serviciilor poștale și telecomunicații este suficient dezvoltată pentru o localitate din mediul rural, ținând cont că aceste servicii pot fi suplinite prin cele furnizate în mediul urban – luând în considerare apropierea de Municipiul Arad.

În contextul în care comuna Șagu este amplasată la intersecția unor rute de circulație importante, este necesară o dimensionare a infrastructurii rutiere și o modernizare adecvată astfel încât să aibă capacitatea de a prelua fluxul de trafic fără a incomoda confortul călătorilor dar în același timp să aibă capacitatea de a spori și confortul locuirii.

SOCIAL

Domeniul sanitar este slab reprezentat la nivelul comunei Șagu, lista nevoilor de modernizare, dotare și reabilitare a clădirilor în care funcționează în prezent unitățile sanitare fiind deschisă. În plus, comunitatea locală nu dispune de cabinete medicale în fiecare localitate a comunei. În ciuda acestor neajunsuri, perspectivele construirii spitalului județean Arad pe teritoriul comunei Șagu și apropierea comunei de municipiul Arad, înfrumusețează perspectivele de rezolvarea a acestor deficiențe în următorii ani.

La nivelul comunei se fac eforturi pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor de asistență socială manifestate în principal de populația vârstnică și de populația de origine rromă, în acest sens un prim pas s-a făcut prin construirea centrului de persoane vârstnice din localitatea Cruceni, însă nevoile de integrare și protecție a acestor categorii defavorizate implică eforturi suplimentare și continuarea procesului investițional la acest nivel.

Infrastructura de educație necesită continuarea procesului de modernizare a unităților de învățământ concomitent cu dotarea și echiparea edilitară corespunzătoare, astfel încât elevii să beneficieze de condiții de învățământ similare cu ale elevilor din mediul urban.

La nivel cultural, comuna Șagu se remarcă pentru evenimentele culturale de origine ecleziastică promovate anual, cunoscute în regiune (Ruga de la Firiteaz, Ruga de la Fiscut) dar și pentru competițiile sportive în care a fost implicat grupul de pompieri voluntari din localitate. Deși manifestările culturale sunt completate și de existența a două ansambluri folclorice de dansuri populare, este necesar ca procesul de modernizare a căminelor culturale rămase nedotate și într-o stare de degradare să continue.

Deși dispune de o infrastructură suficientă pentru practicarea activităților sportive de către membrii comunității, în prezent există un necesar de modernizare și amenajare a terenurilor cu utilitate de teren de sport.

MEDIU

Comuna Șagu nu se confruntă cu probleme semnificative de mediu, singurul element ce necesită monitorizare și investiții suplimentare este infrastructura de apă uzată insuficient dimensionată și extinsă la nivelul comunei, gestionarea apelor menajere rămânând în atenția autorităților locale.

Deși nu există activități industriale cu un impact semnficativ asupra mediului înconjurător se remarcă faptul că zonele industriale din zonele limitrofe localităților nu sunt despărțite de o zonă de protecție forestieră cu rol de protecție a localităților de pulberea poluantă.

Traficul rutier din zonă și tranzitul mașinilor agricole pe teritoriul comunei afectează calitatea aerului din zonă, aducând un aport de pulbere de praf agricol și noxe emise de autovehicule.

Comuna Șagu face parte din ADI Sistem integrat de gestiune a deșeurilor Arad, însă în ciuda apartenenței la această asociație trebuie intensificate eforturile de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor, populația nefiind suficient instruită și nedispunând de dotările necesare sortării și colectării selective a deșeurilor, conform cerințelor europene aplicabile mediului rural.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Administrația publică locală a comunei Șagu deține în patrimoniu public numeroase terenuri și clădiri ce compun infrastructura edilitară și socio-economică a comunității, însă pentru o administrare eficientă a acestora este necesară mobilizarea unor investiții care să vizeze reabilitarea acestora, modernizarea și dotarea aferentă.

Efortul investițional al administrației publice trebuie susținut prin continuarea implementării unor proiecte cu finanțare europeană, nerambursabilă, care pe lângă efectul direct vizat asupra patrimoniului public și asupra confortului membrilor comunității, îmbunătățesc categoric și execuția bugetară anuală.

Dovada relevantă a efectelor pozitive  generate de implementarea unor proiecte europene asupra administrației publice locale, o reprezintă rezultatul exercițiului bugetar din anul 2012, când s-au derulat majoritatea plăților în cadrul unui proiect finanțat prin PNDR – Măsura 322.

Comuna Șagu beneficiază de avantajul participării ca membru activ în cadrul GAL-ului Lunca Mureșului de Jos, și în cadrul a două Asociații de Dezvoltare Intercomunitară – Apă Canalizare județ Arad și Sistem de Gestiune a Deșeurilor județul Arad, prin urmare este recomandată valorificarea tuturor avantajelor generate de apartenența în cadrul acestor organizații regionale cu rol strategic.

 

 

 

 

ABORDAREA STRATEGICĂ PROPUSĂ

Transformarea comunei Șagu în spațiu logistic pentru investitorii din județ și modernizarea integrată a acesteia, atât pentru întâmpinarea cerințelor antreprenorilor cât și prin crearea confortului adecvat pentru comunitatea locală”

 

 

Comuna Şagu își propune ca până în anul 2020 să devină o comunitate dinamică și competitivă, în care bunăstarea să fie resimțită de către toți locuitorii săi, iar inițiativele antreprenoriale să fie susținute de către administrația publică locală prin oferirea de servicii publice la standarde europene.

Valorificarea potențialului turistic al comunei, a poziției strategice și a diversității culturale, reprezintă cheile dezvoltării durabile a comunității locale ce vor permite comunei Șagu să devină o locație turistică cunoscută și atractivă la nivel regional, național și chiar european.

Conceptul de dezvoltare al comunei își propune să înglobeze totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare existente la nivelul comunității locale, astfel încât, pe termen lung, să creeze un fundament pentru asigurarea unui echilibru între elementele capitalului natural și creșterea bunăstării.

Trei obiective majore de dezvoltare:

 1. Dezvoltarea infrastructurii publice locale
 2. Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului turistic
 3. Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității administrative
Trei obiective majore de dezvoltare:

 1. Dezvoltarea infrastructurii publice locale
 2. Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului turistic
 3. Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității administrative
Trei obiective majore de dezvoltare:

 1. Dezvoltarea infrastructurii publice locale
 2. Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului turistic
 3. Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității administrative
Trei obiective majore de dezvoltare:

 1. Extinderea și modernizarea infrastructurii strategice a comunei pentru o dezvoltare integrată
 2. Dezvoltarea unui mediu economic local dinamic și competitiv (dezvoltarea agriculturii și a activităților non-agricole)
 3. Dezvoltarea capacității administrative prin îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite

 

 

1 Extinderea și modernizarea infrastructurii strategice a comunei pentru o dezvoltare integrată, prin modernizarea infrastructurii rutiere a comunei, modernizarea rețelelor de utilități publice, dezvoltarea infrastructurii educaționale și sportive precum și dezvoltarea infrastructurii din domeniul social, sanitar și cultural al comunei Șagu, având drept scop final creșterea atractivității localității pentru mediul de afaceri din aria de influență a municipiului Arad.

2 Dezvoltarea unui mediu economic local dinamic și competitiv (dezvoltarea agriculturii și a activităților non-agricole) prin punerea în valoare a potențialului economic al comunei, îmbunătățirea caracteristicilor mediului de afaceri local, creșterea interacțiunii cu agenții economici din județul Arad și din localitățile din jur și dezvoltarea unei agriculturi bazate pe tehnologii moderne, cu respectarea normelor de protecție a mediului.

3 Dezvoltarea capacității administrative prin îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite, constând în îmbunătățirea capacității administrației publice locale în vederea facilitării accesului la sursele de finanțare și stimularea formării profesionale a funcţionarilor şi personalului contractual, în vederea creșterii nivelului de instruire a capitalului uman din cadrul administraţiei publice locale.

OBIECTIV GENERAL:

Dinamizarea mediului de afaceri prin transformarea comunei Șagu într-o localitate cu rol logistic pentru agenții economici din Municipiul Arad

 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE

Cod proiect Titlul proiectului
Proiecte directe
I.1211 Modernizare și reabilitare rețea de drumuri de interes local
I.1212 Înființare/extindere/modernizare reţea de drumuri de exploatare (agricole)
I.1311 Extindere/reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Șagu (localitățile Firiteaz, Fiscut, Hunedoara Timișană, Cruceni și Șagu – zona nouă locuințe)
I.1321 Înființare rețea de alimentare cu gaz prin racordarea la magistrala Recaș-Arad
I.1331 Extinderea rețelei de iluminat public în zonele declarate intravilan în urma aprobării PUG-ului în anul 2011 (intravilanul nou și zona industrială extinsă)
I.1411 Înființare/modernizare și dotare punct sanitar în localitatea Firiteaz
I.1412 Înființare/modernizare și dotare punct sanitar în localitatea Fiscut
I.14201 Reabilitare, consolidare și modernizare corp clădire Grădiniță Șagu
I.14202 Reabilitare, consolidare și modernizare corp II Școala Generală Șagu clasele V-VIII
I.14203 Extindere corp clădire Școala Generală I-VIII din localitatea Fiscut
I.14204 Înființare after school
I.14205 Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din comuna Șagu, localitatea Hunedoara Timișană
I.1521 Construire sală sport în comuna Șagu (localitatea Fiscut)
II.2121 Sprijinirea înființării unui centru de colectare a produselor agricole
Proiecte suport
I.1111 Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru zona rezidențială din Sud-ul localității Șagu
I.1112 Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru zona industrială Șagu
I.1113 Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru zona de agrement “Pescăria Firiteaz”
I.1213 Susținerea unor activități de lobby în vederea construirii unei descărcări din autostrada “Vestului” – București – Nădlac
I.1222 Amenajare alei pietonale, trotuare și  podețe de legătură
I.1224 Amenajare parcaje în zona instituțiilor publice (Primăria Comunei Șagu, Sala de Sport Șagu)
I.1312 Construire rezervor de înmagazinare a apei potabile
I.1313 Realizarea a 3 foraje de apă de adâncime (125 m)
I.1341 Eficientizarea sistemului de alimentare cu energie termică prin izolarea termică a clădirilor instituțiilor publice
I.1413 Acțiuni de susținere și lobby în vederea construirii Spitalului Județean Arad pe teritoriul comunei Șagu
I.14206 Construire unitate de cazare/locuințe de serviciu pentru personalul navetist activ în cadrul serviciilor publice din comună
I.14207 Reabilitare sediu Primăria Șagu
I.14208 Dotarea laboratoarelor de specialitate cu mobilier și îmbogățirea fondului de cărți al bibliotecilor școlare
I.14209 Achiziționarea de computere, servere și rețelistică în vederea creșterii nivelului de conectare la internet
I.1512 Extinderea amenajării unor spații de colectare selectivă a deșeurilor (rampe, pubele, puncte de colectare, etc.)
II.2111 Încurajarea procesului de inventariere şi intabulare a terenurilor agricole ale populaţiei
II.2112 Stimularea comasării terenurilor agricole şi practicarea agriculturii pe suprafeţe mari
II.2114 Amenajare exploatației piscicole “Pescăria Firiteaz”
II.2122 Sprijinirea înființării unei structuri de procesare morărit, panificație
II.2123 Sprijinirea înființării unui siloz pentru produsele cerealiere
II.2124 Sprijinirea înființării unor brutării
II.2125 Sprijinirea înființării unei structuri de procesare a produselor piscicole  
II.2132 Înființarea unui centru de informare și consultanță agricolă (Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor care vor să-și deschidă o afacere în domeniul agricol, sprijin pentru accesarea de fonduri pentru agricultură, informare pentru accesarea schemelor de finanţare destinate grupurilor de producători agricoli, dezvoltarea abilităților pentru vânzarea și marketingul produselor agricole)
II.2211 Sprijinirea înființării unui cluster în industria prelucrătoare – motor de dezvoltare pentru economia locală
II.2321 Înfiinţarea unui centru multifuncțional de formare profesională a adulţilor
III.3111 Implementarea unui sistem informatic integrat pentru arhivare, management şi monitorizare a activităţii administraţiei publice locale
III.3112 Achiziţionare și dotarea cu echipamente și infrastructură IT
III.3211 Înființare ghișeu unic pentru cetățeni și agenți economici
III.3311 Instruire personal cu privire la utilizarea sistemului informatic integrat
III.3312 Instruirea personalului responsabil cu gestionarea fondurilor externe
Proiecte punctuale
I.1214 Amenajarea stațiilor de transport călători
I.1221 Modernizare marcaje și semnalizare rutieră
I.1223 Amenajare rampe de acces în instituții (trotuare, marcaje speciale) pentru persoanele cu handicap
I.1314 Amenajarea unei zone tampon (de protecție) cu regim de protecție sanitară severă între cimitire, zonele locuibile și stațiile de pompare, rezervorul de înmagazinare a apei, respectiv stația de clorinare
I.1315 Reabilitare și modernizare sistem de drenaj a apelor meteorice (rigole, șanțuri, podețe)
I.1316 Stimularea racordării locuitorilor la rețeaua de alimentare publică
I.1317 Încurajarea monitorizării permanente a calității apelor din puțuri de adâncime, fântâni și foraje
I.1342 Plan de informare a populaţiei cu privire la riscurile utilizării unor sisteme de alimentare cu energie termică neomologate
I.1343 Realizarea unor studii privind potențialul eolian/solar pentru obținerea energiei termice din surse neconvenționale
I.1414 Program de informare a populației privind modalitățile de prevenire a îmbolnăvirii și încurajarea unei igiene adecvate
I.14210 Promovarea unui climat favorabil comunicării școală – familie – comunitate prin realizarea de întâlniri, seminarii, mese rotunde
I.14211 Crearea Agendei Culturale a comunei și promovarea folclorului autentic prin evenimente culturale etalon
I.1431 Selectarea unui administrator pentru căminul de bătrâni din Cruceni
I.1511 Program de informare a populației privind depozitarea deșeurilor menajere, deversarea deșeurilor și a apelor reziduale
I.1513 Plantarea unor perdele de protecție forestieră între zonele industriale și zona de locuit
I.1514 Plantarea unor perdele de protecție în jurul cimitirelor
I.1515 Prevenirea afectării ecosistemelor Natura 2000 afectate prin extinderea teritorială a zonei industriale
I.1522 Promovarea echipei locale de fotbal – Atletic Club Șagu
II.2113 Stimularea îmbunătăţirii calitătii şeptelului de animale
II.2131 Program de formare profesională şi perfecţionare a practicii agricole (fertilizare sol, selecţia exemplarelor bune de reproducţie, etc.)
II.2132 Facilitarea întâlnirilor dintre grupurile de producători în vederea valorificării produselor agricole vegetale și animale
II.2212 Sprijinirea investitorilor care creează noi facilități de producție și creează noi locuri de muncă
II.2311 Identificarea și promovarea de cazuri de succes de antreprenori din comună/zonă
II.2312 Inventarierea și promovarea ofertei de terenuri/active/facilități și oportunități de investiții către potențali investitori prin instrumente de comunicare adecvate (pagina web a primăriei, materiale de promovare etc.)
II.2322 Program de formare profesională pentru populaţia activă în domeniul serviciilor
II.2323 Organizare de programe de reconversie profesională, recalificare și perfecționare
II.2324 Stimularea menținerii în câmpul muncii a populației de peste 60 ani
II.2325 Măsuri de încurajare a toleranței sociale în rândul rromilor (declararea și respectarea identității)
II.2326 Proiecte de integrare socială a rromilor (conturarea grupului țintă prin încurajarea declarării adevăratei identități) – încurajarea finalizării studiilor și stimularea inserției pe piața muncii
III.3113 Montare panou electronic informativ în faţa Primăriei
III.3114 Dezvoltarea şi actualizarea portalului administraţiei publice locale
III.3212 Înființare Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei
III.3313 Sprijinire serviciu de voluntariat prin promovarea spiritului civic în rândul comunităţii locale

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support