Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Sagu cu sediul in sat Sagu, strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu,ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan cu ape stătătoare, în suprafata de 38.985 mp situat in sat Firiteaz, comuna Sagu, înscris în CF 309160 Șagu, nr. cadastral 309160 aparținând domeniului privat al comunei Șagu, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Zonă de agrement cu specific pescăresc” conform caietului de sarcini, HCL Comuna Sagu nr. 57 din 30.04.2024 si temeiul legal: OUG 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Comunei Șagu, sat Șagu, strada Principală, nr. 219, jud. Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

200 lei/exemplar, suma se achită în numerar la casieria institutiei sau prin ordin de plată în contul RO26TREZ02121180250XXXXX deschis la Trezoreria Arad, cod fiscal 3519585.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.06.2024, ora 12:00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.06.2024, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Sagu, sat Șagu, strada Principală, nr. 219, jud. Arad, compartimentul Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

– într-un singur exemplar original, în plic sigilat și închis

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

17.06.2024 ora 10.00, Comuna Șagu, sat Șagu, strada Principală, nr. 219, jud. Arad, sala de sedinta.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Arad, situat în loc. Arad, Bd. Vasile Milea nr. 2, jud. Arad, telefon:0374491086, fax:0257251700, email:jd-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.05.2024.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support