Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Sagu cu sediul in localitatea Sagu, Strada Principală nr. 219, județul Arad, telefon 0257/418101, fax 0257/418323, e-mail: contact@primariasagu,ro, cod fiscal 3519585.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

  • Teren extravilan neîmprejmuit în suprafață de 38.985 mp, înscris în CF 308216 Șagu, având categoria de folosință terenuri cu ape și ape cu stuf – ape stătătoare;

  • Teren extravilan neîmprejmuit în suprafață de 10.789 mp, înscris în CF 308277 Șagu, având categoria de folosință pășune;

Terenurile sunt amplasate in comuna Sagu, sat Firiteaz si aparțin domeniului privat al comunei Șagu, conform HCL Comuna Sagu nr. 128 din 10.11.2023 si temeiul legal: OUG 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul autorității contractante, Compartimentul Achizitii Publice

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartiment Achizitii Publice, Comuna Șagu, loc. Șagu nr. 219, jud. Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

150 lei/exemplar, suma se achită în numerar la casieria autorității contractante sau prin ordin de plată în contul RO26TREZ02121180250XXXXX deschis la Trezoreria Arad, cod fiscal 3519585.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.03.2024, ora 09.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.03.2024, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Sagu, loc. Șagu, nr. 219, jud. Arad, compartimentul Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

– într-un singur exemplar original, în plic sigilat și închis

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

13.03.2024 ora 10.00, Comuna Șagu, loc. Șagu, nr. 219, jud. Arad, sala de sedinta.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Arad, situat în loc. Arad, Bd. Vasile Milea nr. 2, jud. Arad, telefon:0374491086, fax:0257251700, email:jd-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.02.2024.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support