ANUNT PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE LICITAȚIA I

ANUNT SAGU – EXECUTARE SILITA.pdf

U.A.T. COMUNA ȘAGU

TAXE ȘI IMPOZITE

C.I.F. 3519585

Cod siruta12144

Comuna ȘAGU, NR 219

Tel. 0257 418 101, fax. 0257 418 323

Dosar de executare silită nr. 118/2012

Nr. înregistrare 2707/08.05.2019

ANUNT PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE

LICITAȚIA I

În temeiul art. 250 alin.(1) și (2) din Legea nr. 2O7/2O15 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 31 luna MAI, anul 2019, ora 10.00, in localitatea Șagu, nr. 219, com. Șagu, jud. Arad, se vor vinde prin licitație, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului PESCARIA COLONIE SRL cu sediul fiscal in mun. Arad, str. Coloniștilor nr. 92, jud. Arad, având CUI RO 16228758:

 1. Teren extravilan în suprafață de 9.940 mp, situat în loc. Șagu, com. Șagu, jud. Arad, înscris in C.F. nr. 300650 Șagu, cu nr. cad. 2623, cu prețul de pornire actualizat cu indicele de inflație la zi în cuantum de 18.698 lei, exclusiv TVA, grevat de următoarele drepturi reale și privilegii/sarcini, după cum urmează:

Nr. Crt.

Creditor

Sarcini

1.

Comuna Șagu Serviciul Taxe și Impozite Locale

Ipotecă legală în valoare de 12691,8 lei

 1. Teren extravilan în suprafață de 28.082 mp (cotă 2/3 parte din suprafața totală de 42.123 mp), situat în loc. Cruceni, com. Șagu, jud. Arad, înscris in C.F. nr. 300741 Șagu, cu nr. cad. 2626, cu prețul de pornire actualizat cu indicele de inflație la zi în cuantumde 54.181 lei, exclusiv TVA, grevat de următoarele drepturi reale și privilegii/sarcini, după cum urmează:

  Nr. Crt.

  Creditor

  Sarcini

  1.

  Comuna Șagu Serviciul Taxe și Impozite Locale

  Ipotecă legală în valoare de 12691,8 lei

 2. Teren extravilan în suprafață de 326 mp, situat în loc. Șagu, com. Șagu, jud. Arad, înscris in C.F. nr. 300652 Șagu, cu nr. cad. 2625, cu prețul de pornire actualizat cu indicele de inflație la zi în cuantum de 581 lei, exclusiv TVA, grevat de următoarele drepturi reale și privilegii/sarcini, după cum urmează:

  Nr. Crt.

  Creditor

  Sarcini

  1.

  Comuna Șagu Serviciul Taxe și Impozite Locale

  Ipotecă legală în valoare de 12691,8 lei

  2.

  Primăria Șagu

  Sechestru asigurător nr. 749/09.02.2016 pentru suma de 19.345 lei

 3. Casă și teren intravilan – teren în suprafață de 576 mp și suprafață construită de 156,24 mp, identificat în CF nr. 302701 Șagu, cu nr. cad. C1, nr. top. 71-72, situat în loc. Cruceni, nr. 39 com. Șagu, jud. Arad, cu prețul de pornire actualizat cu indicele de inflație la zi în cuantumde 162.060 lei, exclusiv TVA, grevat de următoarele drepturi reale și privilegii/sarcini, după cum urmează:

Nr. Crt.

Creditor

Sarcini

1.

Comuna Șagu Serviciul Taxe și Impozite Locale

Ipotecă legală în valoare de 16.524 lei

2.

Comuna Șagu Serviciul Taxe și Impozite Locale

Ipotecă legală în valoare de 12.691,8 lei

3.

ANAF – DGRFP Timișoara – AJFP Arad; CIF 3519933

Ipotecă legală în valoare de 13.178 lei

Cota de taxa pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile individuale este de 19% în conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

La licitație se vor prezenta oferte de cumpărare scrise pentru fiecare bun imobil cu prețul pornind de la valoarea minimă arătata mai sus.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Bunurile imobile pot fi achiziționatedoar individual, pornind de la prețul menționat pentru fiecare.

Cei interesați de cumpărarea bunurilor susmenționate sunt invitați să se prezinte până in ziua precedenta termenului de vânzare, respectiv 30.05.2019, cu următoarele documente:

 1. oferta de cumpărare;

 2. dovada achitării taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire la licitație; Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO20TREZ0215006XXX010133, beneficiar Unitatea administrativ teritorială Șagu, cod de identificare fiscală 3519585, deschis la Trezoreria Municipiului Arad;

 3. dovada emisă de organele fiscale că nu are obligații fiscale restante față de acestea;

 4. prezentarea sintetică a ofertantului, care va cuprinde: datele de identificare și datele de contact, inclusiv un număr de fax și o adresă de e-mail pe care pot fi făcute comunicările;

 5. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

 6. pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

 7. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba română;

 8. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

 9. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

 10. declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul;

urmând să se prezinte la data și ora stabilită pentru ședința de deschidere a ofertelor și pentru vânzare la locul fixat in acest scop.

Documentația va fi depusa în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate și/sau ștampilate, după caz. Pe plic se vor înscrie obligatoriu numele/denumirea și adresa/sediul social ale ofertantului.

Ședința de deschidere a ofertelor se va ține la data de 31 MAI 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Șagu din loc. Șagu, nr. 219, jud. Arad.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr.207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, Compartimentul Impozite și Taxe sau la telefon nr. 0257/418101.

Data afișării: 09.05.2019

Conducătorul organului fiscal,

PRIMAR EMILIA BRĂNEȚ

Inspector specialitate executări silite, Secretar,

Inspector, Cornea Elena Roman Dan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support