Anunț – examen de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Asistență socială

ANUNŢ PROMOVARE

            Primăria comunei ȘAGU organizează desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Asistență socială.

          În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, examenul se va desfăşura astfel :

– 05.06.2019, orele: 10,00 – proba scrisă

– 07.06.2019, orele: 14,00 – proba de interviu

Locul de desfăşurare a probelor menţionate mai sus – sediul Primăriei comunei Șagu.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) actualizată cu modificarile si completarile ulterioare, astfel :

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

    c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legii.

Atribuții conform fisei postului

 1. Atribuțiile postului de Inspector grad profesional principal

 • preluarea documentelor, ținerea evidenței și eliberarea biletelor de călătorie pentru persoanele vârstnice și a persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora ;

 • preluarea dosarelor și întocmirea borderoului pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani ;

 • întocmește dosarele pentru alocații complementare ;

 • distribuie laptele praf ;

 • răspunde de respectarea circuitului documentelor proprii conform normelor legale și normelor interne ;

 • îndosariază și arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activității sau la solicitare alte documente ;

 • salvarea periodică a datelor pe CD ;

 • editarea de liste și situații solicitante ;

 • editarea de documente necesare ocazional ;

 • efectuarea anchetelor sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. Arad ;

 • efectuarea de anchete sociale pentru copii abandonați ;

 • ține evidența copiilor a căror părinți sunt plecați în străinătate ;

 • întocmește grile socio-economice pentrupersoanele internate în spital ;

 • se ocupă de reevaluarea copiilor aflați în plasament ;

 • întocmirea anchetelor sociale pentru copii aflați în școli speciale ;

 • întocmește anchete sociale pentru elevi privind bursele sociale ;

 • întocmește anchete sociale privind delicvenții minori ;

 • respectarea Legii nr. 277/2010 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei ;

 • respectarea Legii nr. 274/2004 privind preotecția și promovarea drepturilor copilului ;

 • în perioada când colegii efectuează concedii de odihnă sau boală, precum și în cazuri excepționale acoperă și sfera de activitate a acestora ;

 • îndeplinește orice alte sarcini din partea conducerii instituției, potrivit competenței profesionale și a obiectivelor.

Dosarul de înscriere se depune la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei comunei Șagu, în termen de 20 zile de la data afişării la avizierul și pe site-ul institutiei, respectiv 03.05.2019 – 22.05.2019. Selecția dosarelor se va face în perioada 23.05.2019-29.05.2019 și va cuprinde în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din HG 611/2008, după cum urmează :

    1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    2. copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani;

3. certificat de cazier administrativ.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei comunei Șagu – domnul Goronea Cristian sau la telefon: 0256/457001.


BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii din cadrul Primăriei Comunei Șagu, județ Arad, organizat în data de 05.06.2019 – proba scrisa si 07.06.2019 – proba interviu

1. Constitutia Romaniei;

2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici (r2) – cu modificările şi completările ulterioare,

3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor public – republicată

4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

5.Legea nr. 277/2010 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare

6.Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare

8.Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare

PRIMAR,

BRĂNEȚ EMILIA

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support