Raportul de activitate al primarului comunei Șagu pentru anul 2017

ROMÂNIA

COMUNA ȘAGU

PRIMAR,

Nr. 1162 din 13.03.2018

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI ŞAGU PE ANUL 2017

privind starea economico – socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale

Prezentul raport contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia, fara personalitate juridica. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor comunei o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.

Asa cum am incercat in fiecare an, acest raport nu vreau sa reprezinte doar un act administrativ impersonal, ci sa fie un instrument de informare a cetatenilor comunei cu privire la modul si eficienta rezolvarii treburilor publice, a actiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de indeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate, manifestandu-mi incaodata deschiderea si transparenta fata de cetatean. Incercam sa imbunatatim in fiecare an calitatea si eficienta muncii noastre.

Primarul reprezintă autoritatea executivă a Administraţiei Publice Locale, activitatea sa fiind reglementată prin Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţia dintre primar, în calitate de autoritate executivă a Administraţiei Publice Locale şi Consiliul Local, în calitatea sa de Autoritate Legislativă a Administraţiei Publice Locale, se defineşte prin modul de desfăşurare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local, ale cărei date le stabileşte primarul, convocând în acelaşi timp, consilierii locali la şedinţele astfel stabilite, prin intermediul secretarului comunei Şagu, cu atribuţii stabilite de lege în acest sens.

Primarul are dreptul de a iniţia proiecte de hotărâre, participă la şedinţele Consiliului Local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii, fără a avea drept de vot.

Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Primarul este reprezentant al statului în localitatea în care a fost ales, prin exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege. În această calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita Instituţiei Prefectului şi implicit serviciilor deconcentrate, subordonate acesteia, ajutorul în cazuri ce nu pot fi soluţionate exclusiv prin intermediul aparatului propriu de specialitate.

Din punct de vedere economico-financiar, primarul întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar şi le supune aprobării Consiliului Local. De asemenea, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică cele constatate Consiliului Local, exercită funcţia de ordonator principal de credite şi răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei.

Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu aferent anului 2017, venituri cu suma de 7.062,95 mii lei si cheltuieli cu suma de 9.386,82 lei a fost aprobat prin HCL nr. 19/28.03.2017.

Bugetul pentru veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, aferente anului 2017, precum şi utilizarea excedentului rămas disponibil la sfârşitul anului 2016, aflat în sold la Trezoreria Arad, în sumă 2.293,87 mii lei a fost aprobat prin HCL nr. 4/06.01.2017, suma de 2.293,87 mii lei fiind cu destinaţia pentru investiţii.

Cu aprobarea Bugetului local a fost aprobata si Lista de investitii pe anul 2017 cu urmatoarele obiective:

 • Reparatii si amenajari interioare Scoala gimnaziala Sagu-corp I;
 • Reparatii corp I Gradinita Sagu
 • Reabilitare (amenajare) curte si constructie miniteren sport Gradinita Firiteaz
 • Imprejmuire ,amenajare curte ,cai de acces ,parcare sala sport Sagu
 • Imprejmuire gard cu soclu de beton, cimitir Hunedoara Timisana com Sagu
 • Dotari parc copii amenajare zone verzi si miniterenuri de sport
 • Modernizare camin cultural Sagu
 • Constructie capela loc Cruceni
 • Amenajare curte, alei si constructie terasa Camin Batrani Cruceni
 • Foraje puturi apa Firiteaz , Fiscut si Hunedoara –Timisana
 • Extindere canalizare menajera com Sagu
 • Achizitie sistem de supraveghere video
 • Achizitie gratar automat statie epurare
 • Extindere canal colector menajer -zona noua de locuinte str 33 Sagu
 • Lucrare de reparare a strazilor ,Comuna Sagu,Judetul Arad
 • Modernizare strazi in comuna Sagu etapa III jud Arad
 • Reparatii trotuare -DN 69- dreapta loc Sagu
 • Modernizare strazi etapa IV com Sagu , jud Arad
 • Reabilitare poduri si podete comuna Sagu
 • Pietruire strazi Firiteaz, Fiscut , Hunedoara-Timisana si zona noua de locuinte Sagu
 • Modernizare trotuare loc Sagu

În cursul anului s-au făcut următoarele rectificări de buget, prin adoptarea hotărârilor Consiliului Local Sagu:

– HCL nr. 19/28.03.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 28/21.04.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 39/09.05.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 43/26.05.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 52/15.06.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 57/03.07.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 64/13.07.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 80/21.08.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 86/15.09.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 95/25.09.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 105/17.11.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

– HCL nr. 112/27.11.2017 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şagu pentru anul 2017;

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată în exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, iar în cursul anului 2017, primarul comunei Şagu a emis un număr de 373 dispoziţii.

Referitor la relaţia cu Consiliul Local, primarul asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local. De asemenea, primarul poate propune Consiliului Local consultarea populaţiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit pentru a lua măsurile pentru organizarea acestei consultări în baza hotărârii consiliului şi a condiţiilor prevăzute de lege.

Prin grija secretarului, s-au transmis în termenul legal actele normative emise de primar şi Consiliul Local, în vederea exercitării controlului de legalitate, Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad.

În anul 2017 au avut loc un număr de 8 şedinţe ordinare, 7 şedinţe extraordinare și 2 ședință de îndată. Consiliul Local Şagu a adoptat în total un număr de 123 hotărâri, cu caracter normativ şi individual. Proiectele de hotărâre au fost iniţiate de primarul comunei Şagu.

Au fost întocmite un număr de:

-41 dosare alocaţii de stat pentru copii

-44 dosare de indemnizaţii pentru creşterea copilului până la doi ani.
-30 dosare pentru încălzire populaţie (finalizate prin punerea în plată – state de plată)

Au fost reevaluate un număr de 12 plasamente pentru copii, rămânând în plată 10 plasamente.

Au fost reevaluate un număr de 105 dosare persoane cu handicap gradul mediu şi accentuat (anchete sociale, întocmiri dosare, depuneri cu borderou la D.G.A.S.P.C. Arad).

S-au întocmit anchete sociale în vederea încredinţării copiilor la familiile cu acţiuni de divorţ.

S-au întocmit anchete sociale la solicitarea unor instituţii.
S-au distribuit ajutoare comunitare (făină, zahăr, mălai, biscuiţi, paste făinoase) la un număr de 380 beneficiari.

Compartimentul de asistenţă socială:

Pe parcursul anului 2017 compartimentul de asistenţă socială şi casierie a desfăşurat următoarele activităţi:

Au fost întocmite un număr de

3 dosare noi de ajutor social (preluări, anchete sociale, puneri în plată)
–Au fost verificate şi gestionate (anchete sociale, suspendări, modificări) la 15 dosare de ajutor social

Am întocmit lunar raportul statistic pentru AJPIS Arad, ITM Arad, AJOFM Arad.

S-a întocmit statul de plată pentru 55 persoane beneficiare de ajutor pentru încălzire, Legea 416/2001.

-S-a întocmit lunar tabelul cu orele muncă care trebuie prestate de beneficiarii de ajutor social (15 persoane)

-S-au verificat persoanele care nu au efectuat orele de muncă şi le-am propus pentru suspendare

-S-au efectuat anchetele sociale pentru persoanele cu handicap gradul „grav” şi pentru asistenţii personali ai acestora;

-S-au plătit ajutoarele de încălzire pentru beneficiarii de ajutor social
-S-au plătit ajutoare de încălzire pentru populaţie (cinci luni)

-conform dispozițiilor instanței un număr de 19 persoane au desfășurat muncă în folosul comunității.

Serviciul Cămin de bătrăni Cruceni aflat în subordinea Consiliului local al comunei Șagi și în administrarea Primăriei comunei Șagu pune la dispoziţia beneficiarilor săi o clădire nouă, construită din fonduri europene după ultimele standarde de design şi confort, cu un număr de 20 locuri. În anul 2017 au fost internați în medie un număr de 16 persoane. Au fost întocmite fișele de consiliere, planurile individuale de intervenție, lista zilnică de alimente, meniurile și toate celelate activități specific pentru buna desfășurare a activității în cadrul căminului de bătrâni.

Compartimentul Taxe și impozite

-S-a asigurat incasarea impozitelor si taxelor locale de la populatia din localitatile Sagu, Cruceni, Firiteaz, Fiscut si Hunedoara Timisana;

-S-a urmarit incasarea tuturor veniturilor la bugetul local, la sfarsitul anului au fost intocmite dosarele de insolvabili;

-S-au preluat zilnic banii de la compartimentul impozite şi taxe.

-S-au întocmit foile de vărsământ pentru depunerea sumelor încasate la Trezoreria Arad

-S-a întocmit CEC-ul pentru ridicarea diferitelor sume din Trezorerie şi s-au plătit sumele ridicate.

Prin intermediul compartimentului de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Şagu au fost întocmite 81 de acte din care 34 de căsătorie, 7 de nastere, 0 de divort şi 40 de deces. Au fost eliberate un număr de 44 de extrase de uz oficial pentru Judecătorie, Notari Publici, Poliţie, Parchet.

Compartimentul Administrativ, Compartimentul transport din cadrul Primăriei comunei Şagu, responsabil parc auto fiind viceprimarul comunei Șagu, a desfăşurat următoarea activitate în anul 2017:

– S-au întocmit zilnic F.A.Z.- urile la toate autoturismele şi utilajele aflate în parcul auto al Primăriei comunei Şagu;

– S-a verificat consumul de combustibil pentru a nu fi depăşită limita stabilită de lege;

– S-a coordonat activitatea de transport din cadrul Primăriei comunei Şagu,

– S-a asigurat întreţinerea şi verificarea autoturismelor şi utilajelor pentru a funcţiona în condiţii normale;

– S-a pus la dispoziţia personalului responsabil cu curăţenia, materialele necesare întreţinerii sediului Primăriei comunei Şagu;

Din punct de vedere edilitar şi gospodăresc, primarul ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune aprobării Consiliului Local asigurând respectarea prevederilor acestuia, precum şi ale planurilor urbanistice zonale.

Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate, asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietatea localităţii, instalarea semnelor de circulaţie rutieră, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, conform legii .

În anul 2017, compartimentul de urbanism şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei comunei Şagu a desfăşurat următoarele activităţi specifice:

-Au fost emise 24 autorizaţii de construire.
-Au fost receptionate 8 obiective.
-Au fost emise 45 certificate de urbanism.
-Au fost emise 3 avize de principiu.

-Au fost întocmite procesele-verbale de recepţie pentru lucrările finalizate şi regularizări de taxă pentru taxa de autorizare a acestor lucrări;

-S-au eliberat certificate de edificare a construcţiei în vederea înscrierii acesteia în Cartea Funciară;

-S-au eliberat certificate de nomenclatură stradală;
-S-au întocmit rapoartele statistice specifice compartimentului (lunare, trimestriale şi anuale) în vederea comunicării la Direcţia Judeţeană de Statistică Arad.

-S-au întocmit situaţii lunare şi trimestriale în vederea comunicării acestora la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Arad;

-Soluţionarea adreselor transmise de diferite instituţii;
-Soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de către cetăţeni;

-Inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului privat;

-Urmărirea derulării contractelor de lucrări şi a contractelor de prestări servicii;

În anul 2017 activitatea de resurse umane prin Compartimentul Agricol, Urbanism și Resurse Umane, a fost desfăşurate următoarele activităţi:

– a întocmit raportul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;

– a întocmit raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare;

– s-au modificat şi actualizat fişele de post a unor angajaţi din cadrul Primăriei comunei Şagu;

– s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Şagu.

Compartimentul agricol din cadrul primăriei Şagu are ca activitate ţinerea la zi a evidenţelor agricole, pe proprietari şi categorii de folosinţă a terenurilor, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice.
În acest sens, în anul 2017 compartimentul agricol a desfăşurat următoarele activităţi specifice:

– Completarea, pentru anii 2015-2019, a unui număr de 59 registre agricole, pentru toate localităţile componente ale comunei, potrivit OG privind registrul agricol nr. 28/2008, a următoarelor date: componenţa gospodăriei, terenuri în proprietate, modul de utilizare a suprafeţei agricole pe raza localităţii, pomi fructiferi (în livezi şi răzleţi), suprafeţe amenajate pentru irigat, animale domestice (situaţia la începutul anului), evoluţia animalelor în cursul anului, utilaje şi instalaţii agricole şi mijloace de transport existente, construcţii pe raza localităţii;

– Au fost eliberate un număr de 38 atestate de producător și 19 carnete de producător, pentru fiecare carnet întocmindu-se şi proces verbal cu suprafeţele cultivate şi destinate comercializării;

– Eliberarea de adeverinţe din registru agricol pentru obţinerea ajutorului de încălzire, ajutor social, burse şcolare, persoane cu handicap, adeverinţe pentru calcularea impozitului pe venit, adeverinţe pentru subvenţiile din agricultură;

– Au fost ajutaţi şi îndrumaţi deţinătorii de terenuri (fermieri) pentru identificarea blocurilor fizice (parcele) în vederea depunerii cererilor pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, la APIA Arad

– Au fost înregistrate un număr de 327 contracte de arendă și acte adiționale în registrul special,

– S-au completat rapoartele statistice specifice compartimentului şi s-au efectuat sondaje statistice în agricultură;

– Verificarea planurilor parcelare în vederea intabulării în cartea funciară a terenurilor agricole din titlurile de proprietate pentru avizarea acestora de către primar;

– au fost înregistrate un număr de 413 oferte de vânzate terenuri agricole.

Aşadar, înaintea cerinţei impuse de lege, stă datoria mea morală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată împreună cu întreg aparatul Primăriei Sagu, iar raportul este o radiografie fidelă a realizărilor şi a folosirii banilor publici, realizarea programului propus fiind adepta transparenţei totale.

Nu am scăpat şi nu voi scăpa din vedere solicitudinea, promptitudinea şi profesionalismul funcţionarului public şi totodată receptivitatea la toate propunerile cetăţenilor şi la actul decizional.

Primar comuna Șagu,

Brăneț Emilia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support